Czy deklaracja dotycząca podwykonawców składana w ofercie jest wiążąca na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podwykonawstwo w nowym PZP. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie podstawowym wariant II - art. 275 pkt 2 nowego PZP. W treści SWZ zamawiający wskazał: "Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane". Wykonawca złożył ofertę jednakże nie wykazał żadnego podwykonawstwa. Na etapie realizacji umowy przedłożył zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.

Czy na tym etapie zamawiający może nie zaakceptować podwykonawcy lub wezwać wykonawcę do przedłożenia dokumentów dot. np. braku podstaw wykluczenia lub wykazania spełnienia warunków - chodzi o roboty budowalne doświadczenie, gdyż de facto część zamówienia, tj. robót budowalny będzie realizować podwykonawca, a nie wykonawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX