Czy decyzję oraz postanowienie należy zanonimizować?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu. Po wykonaniu przebudowy do Urzędu wpłynęło pismo, w którym sąsiad inwestora niebędący stroną postępowania, zwraca się z prośbą:

1) o możliwość wykonania osobiście fotokopii w urzędzie - decyzji w sprawie, postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego, operatu wodnoprawnego, na podstawie art. 12 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. i nast.,

2) wykonania i doręczenia przez Urząd kopii decyzji Dyrektora oraz postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego, na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p.

Stanowisko w sprawie aktualnie jest takie, że osoba zainteresowana nie powinna się zwracać o udostępnienie akt sprawy na podstawie u.o.o.ś., gdyż te dane nie są informacją o środowisku. Organ może udostępnić tylko decyzję oraz postanowienie bez operatu wodnoprawnego, na podstawie u.d.i.p.

Czy prawidłowe jest powyższe podejście?

Czy decyzję oraz postanowienie należy zanonimizować oraz w jakim zakresie?

Dodatkowo zajmujemy stanowisko, że nie ma możliwości, aby osoba niebędąca stroną w postępowaniu robiła fotokopie we własnym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX