Czy decyzję na usunięcie drzew można wydać na podstawie art. 56 u.t.k., skoro drzewa usuwane są m. in. ze względu na demontaż nieużytkowanego torowiska, a drzewa rosną w odległości większej niż 6 m od skrajnej szyny torów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie powinna zostać wydana decyzja na usunięcie drzew w poniżej opisanej sytuacji?

Polskiej Koleje Państwowe S.A. wystąpiły do prezydenta miasta (pełniącego rolę starosty) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce stanowiącej tereny kolejowe, na którym znajdują się nieużytkowne tory, przeznaczone do demontażu. Wnioskowane do usunięcia drzewa stanowią samosiejki i rosną w odległości ok. 15 m od nieużytkowanych torów, przy granicy z sąsiednimi nieruchomościami stanowiącymi zabudowane tereny mieszkaniowe. Użytkowana linia kolejowa znajduje się po drugiej stronie w odległości ok. 60 m od wnioskowanych do usunięcia drzew. Jako powód usunięcia drzew wnioskodawca podał: "Drzewa rosną w niestabilnym podłożu ze żwiru i tłucznia miedzy szynami, mają zachwianą statykę, utrudniają prowadzenie prac demontażowych torowiska, są w złym stanie fitosanitarnym, posiadają liczny posusz w koronie, zamierają". Wnioskodawca oświadczył, że usunięcie drzew nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie planuje wykonania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa z uwagi na brak miejsca zapewniającego prawidłowy wzrost i rozwój nowych nasadzeń.

Czy decyzję na usunięcie drzew można wydać na podstawie art. 56 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k., skoro drzewa usuwane są m.in. ze względu na demontaż nieużytkowanego torowiska, a drzewa rosną w odległości większej niż 6 m od skrajnej szyny torów?

Czy jednak decyzję zezwalającą na usunięcie drzew należy wydać na podstawie ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

Jeśli przyjąć, że decyzja zostanie wydana na podstawie u.o.p., to czy można nie naliczać opłaty za usunięcie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX