Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o komentarz w sprawie podanej przeze mnie poniżej formy rozstrzygnięcia decyzji ustalającej opłatę mieszkańca DPS za pobyt w DPS (średni koszt 3000,00 zł) gdy opłatę za pobyt wnoszą:

1. mieszkaniec domu (70% = 700,00 zł),

2. zstępny, matka zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 u.p.s. (dobrowolnie = 200,00 zł),

3. gmina właściwa (pozostałą część = 2100,00 zł):

POSTANAWIA:

1. Ustalić opłatę za pobyt Pan mieszkańca DPS w następujący sposób: Na pokrycie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w (…) , ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa <Śląskiego> opublikowanego 22-02-2019 r. pod pozycją <> od marca 2019 r. w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: 00/100) miesięcznie, składać się będzie: 700,00 zł (słownie: 00/100) miesięcznie, opłata wnoszona przez: Pan mieszkańca domu pomocy społecznej, stanowiącą nie więcej niż 70% swojego dochodu. Za dochód mieszkańca domu, przyjęto sumę miesięcznych przychodów z tytułu: renty i emerytury z dodatkami. Mieszkaniec Domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy 200,00 zł (słownie: 00/100) miesięcznie, opłata wnoszona przez przez osoby: tj. Pani , o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a u.p.s. zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 u.p.s. 2.100,00 zł (słownie: 00/100) miesięcznie, opłata wnoszona przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w (…) gminę, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, co stanowi pozostałą część odpłatności, stanowiącą różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 i 2, 2a u.p.s. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c oraz umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?