Czy decyzja odmawiająca umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może być zmieniona lub uchylona w trybie art. 155 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzicowi biologicznemu ustalono opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, złożył podanie o umorzenie w części lub całości opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Wystosowano do niego pismo z prośbą o dostarczenie dokumentów potwierdzających sytuację materialno-bytową: zaświadczeń o zarobkach, chorobach, płaconych alimentach, rejestracji w PUP, rencie ITP. Odebrał pismo, ale nie dostarczył żadnych dokumentów.

Następnie wysłano wezwanie do usunięcia braków, z informacją, iż nieusunięcie braków będzie skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia. Następnie została wydana decyzja odmawiająca umorzenia w części lub całości opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W sierpniu 2023 r. odebrał decyzję. Nie odwołał się od niej do SKO. Nie zrzekł się prawa do wniesienia odwołania.

Czy należało zostawić podanie bez rozpatrzenia, czy należało wydać decyzję odmawiającą umorzenia?

Czy w oparciu o art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, mając na uwadze słuszny interes strony, można w 2024 r. tą decyzję zmienić lub uchylić?

3. Jeśli (art. 129 k.p.a.) miał termin 14 dni na odwołanie się od decyzji do SKO, ale tego nie zrobił, to znaczy, że decyzja jest ostateczna?

Bo jeśli osoba zrzeka się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, to z dniem wniesienia odwołania, ta decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Więc, jeśli minął termin 14 dni na wniesienie odwołania, to należy rozumieć, że decyzja, pomimo nie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, to decyzja i tak jest ostateczna i prawomocna, czyli w tym przypadku, gdy ani nie odwoła się do SKO, ani nie zrzekł praw do wniesienia odwołania, decyzja odmawiająca umorzenia mu opłaty za pobyt dziecka i tak jest już w 2024 r. decyzją ostateczną i prawomocną zgodnie z art. 155 k.p.a., czyli można ją wzruszyć: uchylić lub zmienić.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX