Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r.

PYTANIE

Prezydent Miasta X nałożył na 6 członków wspólnoty mieszkaniowej administracyjną karę pieniężną za wycinkę krzewów z posesji wspólnoty. Strony wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie nałożonej kary na raty. Organ wezwał strony do wykazania sytuacji finansowej poprzez złożenie zeznań o dochodach. Przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów.

Czy podczas zapoznawania się z materiałami i dowodami zebranymi w przedmiotowej sprawie strony postępowania mają wgląd do wszystkich przedłożonych zeznań o dochodach?

Czy zeznania o dochodach powinny być utajnione?

Strony złożyły także imienne faktury przedstawiające poniesione koszty.

Czy mogą zapoznać się z nimi wszystkie strony postępowania, czy powinny być utajnione?

Czy przy wydawaniu decyzji administracyjnej w uzasadnieniu można przywołać wartości osiągniętych przez strony dochodów, czy należy odwołać się do nich w sposób ogólny (np. że dochody są powyżej przeciętnej krajowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację