Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład sprzedaje w butlach dwutlenek węgla pod nazwą "czynnik chłodniczy R744" z przeznaczeniem do celów chłodniczych. Czynnik chłodniczy R744 nie stanowi fluorowanego gazu cieplarnianego ani substancji kontrolowanej, wobec czego nie podlega pod przepisy rozporządzenia UE nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Jeżeli czynnik chłodniczy R744 nie podlega pod obowiązek etykietowania zgodnie z rozporządzeniem UE nr 517/2014, w jaki sposób należy oznakować butlę z czynnikiem chłodniczym R744?

Czy butla z czynnikiem powinna być oznakowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?