Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy rozpoczynają pracę o godzinie 07:00 a kończą o godzinie 15:00. Do obowiązków pracowniczych należy sporadycznie kontrola podmiotów w terenie poza siedzibą urzędu. To, czy czas powrotu z kontroli (dojazd na kontrolę odbywa się w godzinach czasu pracy), jeżeli odbędzie po godzinie 15:00, należałoby potraktować jako czas pracy, a tym samym zaliczyć do godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

Wyjaśnić także należy, że do ww. pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i zgodnie z art. 95 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy "Członkowi korpusu służby cywilnej delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, w którym wykonuje pracę, przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy", co nie budzi wątpliwości, że przy podróży służbowej trwającej powyżej 8 godzin przysługuje 50% diety (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).

Jak jednak rozliczyć czas pracy, jeżeli pracownik przychodzi do pracy na godzinę 07:00 do siedziby urzędu, następnie o godziniee 10:00 wyjeżdża w teren na kontrolę, którą kończy o godzinie 15:00, a wraca do miejsca zamieszkania (które jest także miejscem siedziby urzędu) o godzinie 16:00?

Skoro podróż służbowa łącznie trwała 6 godzin (w tym powrót 1 godzinę), więc 50% diety nie przysługuje. Jeżeli jednak czas dojazdu nie jest czasem pracy, to też nie należy zaliczyć 1 godziny nadliczbowej z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy. Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?