Czy cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B powoduje także utratę uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM oraz B1?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierowca posiada prawo jazdy kategorii AM, B1, B. Uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B wydano mu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Natomiast uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM, B1 zostały mu nadane dodatkowo "z urzędu" (§ 10 ust. 6 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24.02.2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, Dz.U. poz. 231 ze zm.). Komendant Wojewódzki Policji wystąpił z wnioskiem o skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje w trybie art. 18 pkt 1 ustawy z 2.12.021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wydanej decyzji wskazano wszystkie posiadane kategorie prawa jazdy, tj. AM, B1, B. Kierowca uzyskał negatywny wynik egzaminu w zakresie kategorii B.

Czy będzie to skutkowało automatycznym cofnięciem kierowcy także uprawnień w zakresie kategorii AM, B1?

Czy może kategorie te należy cofnąć później na podstawie art. 18 pkt 3 ww. ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX