Czy burmistrz może udostępnić wnioskodawcy sprawozdania złożone przez inny podmiot prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 9n u.c.p.g.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz miasta może udostępnić wnioskodawcy (podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie gospodarowania odpadami) na podstawie art. 8, art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z 03.10.2023 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. sprawozdania złożone przez inny podmiot prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 9n ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - dalej u.c.p.g.?

Czy takie sprawozdania składane w BDO podlegają udostępnieniu w ramach wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX