Czy burmistrz może powierzyć stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz (organ prowadzący) ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora jednej z publicznych szkół podstawowych. W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden kandydat. Aktualnie szkołą kieruje p.o. dyrektora – osoba będąca nauczycielem w tejże placówce. Czy w świetle art. 63 ust 12 ustawy prawo oświatowe, organ prowadzący (burmistrz) może powołać (powierzyć) na stanowisko dyrektora (nie p.o. – patrz art. 63 ust 13) osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje wynikające z przepisów prawa oświatowego, o ile porozumie się w tej sprawie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX