Czy Burmistrz ma obowiązek przesłania tego uzupełnienia do innych organów opiniujących tj. PPIS, Wody Polskie, chociaż oni już wydali opinie i nie potrzebowali uzupełnień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Organ opiniujący np. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wzywa bezpośrednio Inwestora do uzupełnień merytorycznych Karty informacyjnej przedsięwzięcia, a Inwestor przedkłada im uzupełnienie w wyznaczonym terminie. Inwestor do organu prowadzącego wysyła również egzemplarz uzupełnienia.

Czy Burmistrz ma obowiązek przesłania tego uzupełnienia do innych organów opiniujących tj. PPIS, Wody Polskie, chociaż oni już wydali opinie i nie potrzebowali uzupełnień?

Czy słuszne są zarzuty RDOŚ wystosowane na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś., iż w takiej sytuacji powołując się na art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. należy wznowić postępowanie, bo organy nie mogły się zapoznać z całym materiałem dowodowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX