Czy budowa zbiornika na ścieki przemysłowe musi spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa zbiornika na ścieki przemysłowe, pochodzące z miejsc magazynowania odpadów, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe? Czy zbiornik na ścieki przemysłowe, które będą następnie wywożone na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na oczyszczalnię ścieków należy uznać w myśl ww. rozporządzenia jako zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX