Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor jest właścicielem działki X objętej ustaleniami m.p.z.p., który precyzuje dla tej nieruchomości funkcję podstawową, jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Funkcja uzupełniająca to usługi nieuciążliwe. W części dotyczącej warunków urbanistycznych wskazano w m.p.z.p., iż dopuszczalne są wolnostojące budynki towarzyszące - garaże, budynki gospodarcze lub usługowe. Jednocześnie m.p.z.p. określa: funkcja podstawowa - należy przez to rozumieć wskazaną dla terenu funkcjonalnego funkcję, której udział w zagospodarowaniu parceli wynosi minimum 60% udziału powierzchni użytkowej budynków o tej funkcji, w łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków występujących na tej parceli; funkcja uzupełniająca - należy przez to rozumieć wskazaną dla terenu funkcjonalnego funkcję, której udział w zagospodarowaniu parceli wynosi maksimum 40% udziału powierzchni użytkowej budynków o tej funkcji, w łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków występujących na tej parceli. Działka inwestora jest niezabudowana. Zamierza on na działce X wybudować budynek garażowy, który będzie swego rodzaju zapleczem dla działki Y zlokalizowanej po przeciwnej stronie drogi, na której inwestor mieszka w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Działka X i Y jest objęta tymi samymi ustaleniami m.p.z.p.

Czy realizacja wolnostojącego budynku garażowego na niezabudowanej działce X jest zgodna z treścią m.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?