Czy budowa placu zabaw przed wydaniem pozwolenia na budowę będzie wymagała uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę placu zabaw. Nie może tej inwestycji realizować na zgłoszenie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725) - dalej pr. bud. jako obiekty małej architektury ze względu na uzyskane odstępstwo od warunków technicznych w zakresie odległości od ulicy, uwzględniając brzmienie art. 9 ust. 2 pr. bud.

Czy w takim przypadku inwestycja przed wydaniem pozwolenia na budowę będzie wymagała uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzji o warunkach zabudowy)?

Przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a pr. bud. stanowi, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX