Czy budowa budynku kancelarii leśnictwa na terenie oznaczonym symbolem ZL powinna być oddalona na odpowiednią odległość od... - OpenLEX

Czy budowa budynku kancelarii leśnictwa na terenie oznaczonym symbolem ZL powinna być oddalona na odpowiednią odległość od granicy lasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa budynku kancelarii leśnictwa w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZL - zieleń leśna, gdzie dopuszcza się budowę budynków służących gospodarce leśnej, powinna spełniać wymagania określone w § 271 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) – dalej r.w.t.?

Czy inwestor w takim przypadku powinien uzyskać odstępstwo od warunków technicznych na podstawie art. 9 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX