Czy brak przedłożenia decyzji środowiskowej dla wiercenia studni jest brakiem formalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład wystąpił o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych. Głębokość studni wynosi powyżej 100 m, a pobór przekracza 10 m3/h, woda będzie przeznaczana wyłącznie na cele rolnicze, do nawadniania upraw. Do wniosku dołączono m.in. decyzję środowiskową wydaną w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś., natomiast zakład nie przedłożył i nie uzyskał decyzji środowiskowej wydanej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b r.p.z.o.ś., tj. dla wiercenia wykonywanego w celu zaopatrzenia w wodę.

Czy brak przedłożenia decyzji środowiskowej dla wiercenia jest brakiem formalnym?

Jeżeli postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zostało wszczęte, czy organ powinien odmówić wydania pozwolenia z uwagi na brak decyzji środowiskowej (z § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b r.p.z.o.ś.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX