Czy brak odpowiedzi na pismo należy potraktować jako brak zgody ze strony właściciela nieruchomości na udostępnienie... - OpenLEX

Czy brak odpowiedzi na pismo należy potraktować jako brak zgody ze strony właściciela nieruchomości na udostępnienie nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wyraża zgody (odbiera przesyłkę, na którą nie odpowiada) na udostępnienie nieruchomości na podstawie art. 124b ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – dalej u.g.n. w celu demontażu - usunięcia na stałe z gruntu linii energetycznej. Inwestor w celu udokumentowania braku zgody ze strony właściciela załącza do wniosku o udostępnienie pismo do podpisania - oświadczenie woli o udostępnienie nieruchomości w związku z demontażem urządzeń elektroenergetycznych, w piśmie umieszcza również zapis "Podmiot uprawniony oświadcza, że nie będzie występował przeciwko Przedsiębiorstwu Elektroenergetycznemu z roszczeniami z tytułu istnienia na jego nieruchomości demontowanych urządzeń elektroenergetycznych".

To czy w powyższym przypadku organ rozpatrujący sprawę powinien uznać wystąpienie inwestora o udzielenie zgody na udostępnienie nieruchomości jako obarczone wadą?

Gdyż podpisując oświadczenie woli właściciel nieruchomości akceptuje również zapis, przez który zrzeka się prawa do roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu na drodze cywilnej. Inwestor załączył do wniosku również potwierdzenie odbioru.

Czy powyższą sytuację organ może potraktować jako brak zgody ze strony właściciela nieruchomości?

Czy jednak powinien brać treść pisma, w którym inwestor oprócz uzyskania zgody do udostępnienia nieruchomości chce zapewnić sobie, że właściciel nie będzie występował przeciwko Przedsiębiorstwu Elektroenergetycznemu z roszczeniami z tytułu istnienia na jego nieruchomości demontowanych urządzeń elektroenergetycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX