Czy brak odpowiedzi i jakiejkolwiek reakcji ze strony wzywanej spółki organ podatkowy może uznać za bezzasadną odmowę? - OpenLEX

Czy brak odpowiedzi i jakiejkolwiek reakcji ze strony wzywanej spółki organ podatkowy może uznać za bezzasadną odmowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy w ramach wszczętego postępowania w sprawie określenia podatku od nieruchomości, wezwał spółkę do przekazania informacji dotyczących wartości budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub w przypadku niedokonywania od przedmiotowych budowli odpisów amortyzacyjnych, podanie ich wartości rynkowej na dzień powstania obowiązku podatkowego (zgodnie z art. 4 ust. 5 u.p.o.l.). W wezwaniu pouczono stronę o możliwości ukarania jej karą porządkową (art. 262 o.p.), w przypadku niezastosowania się do treści wezwania. Podatnik miał określony w wezwaniu termin do dokonania czynności.

Czy brak odpowiedzi i jakiejkolwiek reakcji ze strony wzywanej spółki możemy uznać za bezzasadną odmowę?

Wezwanie zostało odebrane i upłynął termin w nim wyznaczony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX