Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dodatkowe do pytania QA1411012 z dnia 11 lutego 2020 roku.

Zdaniem zadającego pytanie kwestia właściwości organu nie budzi na gruncie niniejszej sprawy wątpliwości. Pacjent w chwili przyjęcia do szpitala podał rzekome imię, nazwisko i adres zamieszkania, z którego wynika, że pacjent jest mieszkańcem miasta, a zatem tutejszy Ośrodek jest właściwy do załatwienia sprawy. Prawdopodobnie przekazane dane były fikcyjne, skoro na ich podstawie nie znaleziono pacjenta w rejestrze PESEL. Po wypisie ze szpitala z pacjentem nie ma żadnego kontaktu - tak naprawdę nie wiadomo jak się nazywa, gdzie mieszka itp. Nie ma zatem żadnego innego organu, któremu można by na jakiejkolwiek podstawie przekazać sprawę wg właściwości (nie wiemy, z kim mamy w ogóle do czynienia, a więc ani jak pacjent naprawdę się nazywa, ani jakie ma miejsce zamieszkania, ani miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały), a tutejszy Ośrodek jest właściwy wg art. 21 par. 2 k.p.a.

Zakładając zatem, że kwestia właściwości organu została przesądzona, czy tutejszy Ośrodek może wydać decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, chociaż nie dysponuje nr PESEL pacjenta, a to w świetle art. 54 ust. 2 ustawy, który stanowi, że decyzja "powinna" zawierać nr PESEL świadczeniobiorcy?

Czy sam brak nr PESEL może stanowić podstawę do wydania decyzji odmownej?

Ponadto z pacjentem nie można przeprowadzić wywiadu środowiskowego ani wykonać innych czynności wskazanych w ustawie. Zadający pytanie spotkał się ze stanowiskiem orzecznictwa, iż brak możliwości przeprowadzenia wywiadu nie może sam w sobie stanowić przesłanki do wydania decyzji odmownej. Ponadto podkreślenia wymaga, że wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest szpital, który już przyznał świadczenie i poniósł koszty udzielenia pomocy medycznej. W tym kontekście na uwagę zasługuje orzeczenie WSA w Gliwicach, sygn. akt V SA/Gl 700/18.

Czy w niniejszej sprawie należy wydać decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń czy też decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?