Czy biorąc pod uwagę art. 15zzs specustawy COVID-19 można wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biorąc pod uwagę art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) można wszcząć na podstawie ustawy o pomocy społecznej postępowanie w sprawie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego (zasiłku stałego)?

Czy w okresie obowiązywania powyższego przepisu specustawy na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji można wystosować do strony upomnienie do uregulowania nienależnie pobranych świadczeń, a w przypadku braku wpłaty wystosować w tej sprawie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX