Czy będzie nieprawidłowością użycie innego kodu CPV w ogłoszeniu o zamówieniu i innego w SWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe o wartości powyżej progów unijnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych: tj. zadanie 1 – odbudowa skrzydeł Zamku w miejscowości (...), w zakresie: odbudowa skrzydła północnego i północnej części skrzydła zachodniego wraz z ogrodami zamkowymi (część 1); roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydła wschodniego (część 2); odbudowa wschodniej części skrzydła południowego (część 3) rozbiórka dwóch budynków sąsiadujących z Zamkiem od północy; zadanie 2 - wykonanie robót budowanych przy Kościele Parafialnym w tej samej lokalizacji. Wyżej wymienione obiekty są wpisane do rejestru zabytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w zał. do SWZ oraz dokumentacji projektowej, technicznej i administracyjnej. Do opisu przedmiotu zamówienia zamawiający użył kody i nazwy CPV: 1) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 45262690 Remont starych budynków; 2) w Specyfikacji Warunków Zamówienia - 45000000-7 (wg słownika kodów CPV - Roboty budowlane) i 45212360-7 (wg słownika kodów CPV - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych). Zgodnie z art. 99 ust. 3 p.z.p. do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Czy do opisu przedmiotu zamówienia liczba ww. kodów CPV była wystarczająca, czy zamawiający powinien użyć większej ilości kodów CPV?

Czy będzie nieprawidłowością użycie innego kodu CPV w ogłoszeniu o zamówieniu i innego w SWZ?

Czy w świetle ww. art. 99 ust. 3 p.z.p. doszło do naruszenia w przedmiotowym postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX