Czy bank, w związku z ponownym wzrostem wysokości odsetek maksymalnych, może podnieść oprocentowanie do wysokości wynikającej z umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy oprocentowania kredytu konsumenckiego. Chodzi o sytuację, w której kredyt, zgodnie z zawartą umową, był oprocentowany stałą stopą procentową w wysokości 9,5%. W roku 2020, po obniżce stopy referencyjnej NBP, odsetki maksymalne wynosiły 7,20%, więc bank był zmuszony z mocy prawa obniżyć oprocentowanie takich kredytów (zakaz naliczania oprocentowania przewyższającego odsetki maksymalne i jednocześnie kompetencja do naliczania odsetek maksymalnych w razie sprzeczności treści czynności prawnej z przepisami, wynika wprost z art. 359 § 22 i § 23 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) – dalej k.c.; zmiana oprocentowania stałego była więc niezależna od woli stron umowy kredytu i w związku z tym nie zawierano aneksów do umów kredytowych).

Czy obecnie, w związku z ponownym wzrostem wysokości odsetek maksymalnych, bank może podnieść to oprocentowanie do wysokości wynikającej z umowy? A jeśli tak, czy wystarczy tutaj tylko powiadomić klienta o tym fakcie?

Wyjaśniam, że ani umowa kredytowa, ani też regulamin nie zawierają zapisów dotyczących trybu zmiany oprocentowania, gdyż miało ono charakter stały. Innymi słowy, czy mozliwy jest powrót do pierwotnego oprocentowania stałego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX