Czy bank musi dokonać sprzedaży nieruchomości którą przejął w drodze egzekucji? - OpenLEX

Czy bank musi dokonać sprzedaży nieruchomości którą przejął w drodze egzekucji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W toku egzekucji z nieruchomości, po drugiej bezskutecznej licytacji, Bank dokonał przejęcia tejże nieruchomości. Nieruchomość jest zamieszkała przez dłużników, a wyrok eksmisyjny w związku z panującą pandemią COVID-19 nie może być przez komornika zrealizowany. od daty przejęcia nieruchomości w toku egzekucji mija wkrótce 5 lat. Jak stanowi przepis art. 6 ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) – dalej pr. bank., bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia, przy czym zgodnie z ust. 3 tego przepisu, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie spoczywa na banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej. Z kolei, przepis art. 4 ust. 1 pkt 4 stanowi, że poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny, powstaje problem: czy w niniejszej sprawie Bank rzeczywiście musi dokonać sprzedaży tej nieruchomości, skoro doszło do jej przejęcia w toku egzekucji (a więc na drodze przymusu prawnego) a nie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem na podstawie zamiany?

Wydaje się, że wykładnie funkcjonalna (tzw. ratio legis), logiczna, jak i celowościowa wyłączają przejęcie na własność dokonywane w toku egzekucji spod działania art. 6 ust. 1 pkt 4 pr. bank., co oznacza, że nie znajdują tu zastosowania reguły wyrażone w art. 6 ust. 2 i 3 pr. bank.

I drugie pytanie: czy tzw. "ustawy covidowe" przewidują wydłużenie terminów wskazanych w art. 6 ust. 2 pr.bank. w sytuacji, gdy komornik nie może wykonać eksmisji i wskutek tego możliwość sprzedaży nieruchomości jest praktycznie wykluczona (nikt przecież nie kupi doku z lokatorami)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX