Czy autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postąpili właściwie wyznaczając granicę terenów chronionych... - OpenLEX

Czy autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postąpili właściwie wyznaczając granicę terenów chronionych przed hałasem jedynie w oparciu o tereny faktycznie zagospodarowane mieszkaniowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W tekście obowiązującego MPZP znalazł się zapis o następującej treści: "W zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, należy uwzględniać następujące tereny faktycznie zagospodarowane zgodnie z ustaleniami planu: tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 1MM jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej". Jak widać, zapis odnosi się do terenów faktycznie zagospodarowanych. W obrębie terenów oznaczonych symbolem 1MN znajduje się znaczna część terenów w obrębie, których nie występuje aktualnie zabudowa mieszkaniowa.

Czy taki zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa?

Najczęściej w MPZP zapisy tego typu nie odnoszą się do faktycznego zagospodarowania, raczej traktują o przeznaczeniu danego terenu.

Czy w świetle takich zapisów MPZP właściwym jest uznanie terenów, które oznaczone są na rysunku MPZP symbolem np. 1MN, ale na których brak jest zabudowy mieszkaniowej, za tereny niepodlegające ochronie przed hałasem?

Czy autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postąpili właściwie wyznaczając granicę terenów chronionych przed hałasem jedynie w oparciu o tereny faktycznie zagospodarowane mieszkaniowo (tereny bez zabudowy mieszkaniowej nie zostały uznane za chronione)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX