Czy autorem raportu początkowego lub wstępnej ekspertyzy dla określenia konieczności sporządzenia raportu początkowego powinna być osoba, o której mowa w art. 74a ust. 2 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy autorem (albo kierujący zespołem) raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami dla instalacji IPPC, lub tzw. wstępnej ekspertyzy dla określenia konieczności sporządzenia raportu początkowego, powinna być osoba, o której mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

Analogicznie jak jest to w przypadku dokumentów - prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?

Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX