Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółce zgodnie ze statutem roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jedynie je opiniuje. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje natomiast zgodnie ze statutem Rada Nadzorcza.

Czy zatem Rada Nadzorcza w takim przypadku będzie "organem dokonującym wyboru" w rozumieniu art. 130 ust.2 ustawy o biegłych rewidentach w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości?

Jest to inny organ niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe (Rada wybiera firmę audytorską a sprawozdanie zatwierdza Walne Zgromadzenie).

Czy art. 130 ust. 2 u.b.r. dotyczy sytuacji gdy organ dokonujący wyboru nie jest jednocześnie organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe?

Czy w takim przypadku Komitet Audytu musi przekazać Radzie Nadzorczej rekomendację, o której mowa w art. 130 ust. 2?

Postanowienia art. 130 ust. 1 pkt 8 oraz art. 130 ust. 2 u.b.r. w związku z art. 66 ust. 4 u.o.r. wydają się być tutaj bardzo niejednoznaczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację