Czy art. 10a u.o.g.r.l. ma zastosowanie tylko przy opracowywaniu nowych MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującym od 2016 roku MPZP nieruchomość (grunt rolny klasy RIIIb pochodzenia mineralnego) położona we wsi znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową związaną z prowadzonym gospodarstwem rolnym; na terenach tych dopuszcza się również: usługi nieuciążliwe jako wbudowane związane z funkcją rekreacyjną w zakresie agroturystyki; infrastrukturę techniczną i komunikacyjną związaną z zabudową zagrodową; niezbędne do funkcjonowania urządzenia budowlane oraz hale produkcyjne i przetwórcze związane ze specjalistyczną produkcją rolną. Zgodnie z wykładnią prawa zabudowa zagrodowa jest związana z osobą rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne; grunt pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu jest nadal gruntem rolnym. Od 1 stycznia 2023 roku miejscowość wiejska otrzymała prawa miejskie. Zgodnie z art. 10a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l. przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast (tzn. że w MPZP m.in. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze dla gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi). Na przedmiotowej nieruchomości osoba, która nie jest rolnikiem, nie prowadzi gospodarstwa rolnego, zamierza wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny i wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyłącznie tych gruntów z produkcji rolniczej.

Co w takim przypadku z przeznaczeniem działki w obowiązującym MPZP?

Czy w związku z nadaniem miejscowości praw miejskich tracą ustalenia MPZP dla tej miejscowości?

Czy art. 10a u.o.g.r.l. ma zastosowanie tylko przy opracowywaniu nowych MPZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX