Czy analizę ryzyka wykonują tylko właściciele ujęć, którzy realizują zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Nie dostarczamy wody do budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej, tylko do różnych zakładów przemysłowych i odbieramy z tych zakładów ścieki. Dostarczana woda wykorzystywana jest w tych zakładach w różnych procesach technologicznych oraz na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w tych zakładach pracowników, jest m.in. spożywana przez pracowników. W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo nie podlega pod ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Posiadamy pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Eksploatujemy 12 studni. Po wprowadzeniu nowej ustawy prawa wodnego z 20 lipca 2017, dla tych ujęć została wydana z urzędu w 2018 roku przez Wody Polskie decyzja, która wyznaczyła strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.

Czy zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod., powinniśmy wykonać analizę ryzyka?

Czy zgodnie z art. 133 ust. 4 pr.wod. analizę ryzyka wykonują tylko właściciele ujęć, którzy realizują zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a my skoro nie podlegamy pod tę ustawę, to nie wykonujemy tej analizy?

Czy może kwalifikujemy się pod art. 133 ust. 5 pkt 1 pr.wod. i powinniśmy wykonać tę analizę?

Jeżeli jednak powinniśmy wykonać analizę, to zgodnie z art. 551 ust. 2 pr.wod. mamy na to czas do końca bieżącego roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX