Czy akty prawne w których przedstawione są zasady etykietowania kupionych za granicą urządzeń zawierających czynniki chłodnicze są takie same dla fluorowanych gazów cieplarnianych i dla substancji kontrolowanych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy akty prawne, w których przedstawione są zasady etykietowania kupionych za granicą urządzeń zawierających czynniki chłodnicze, są takie same dla fluorowanych gazów cieplarnianych i dla substancji kontrolowanych?

Czy w przypadku kupna za granicą urządzeń zawierających czynniki chłodnicze, powinny być one oznakowane etykietą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 150, str. 195 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 353, str. 1 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX