Czy ADO prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców jest odbiorcą danych w rozumieniu przepisów RODO w przypadku otrzymania od marszałka województwa danych osób, którym wydano zaświadczenie ADR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ADO prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców jest odbiorcą danych w rozumieniu przepisów RODO w przypadku otrzymania od Marszałka Województwa danych osób, którym wydano zaświadczenie ADR?

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych: 1. Marszałek województwa przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, o której mowa w art. 100a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, następujące dane osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórnik: 1) imię i nazwisko; 2) datę i miejsce urodzenia; 3) numer PESEL - o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 4) zakres i numer wydanego zaświadczenia ADR; 5) okres ważności zaświadczenia ADR. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do centralnej ewidencji kierowców na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX