Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932) - dalej u.o.p. przedsiębiorca, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i 2a u.o.p. jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje na zasadach określonych w ustawie o odpadach i wpłaty opłaty produktowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca. Zgodnie z art. 17 u.o.p. w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty produktowej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

Czy marszałek województwa powinien wydać decyzję zgodnie z art. 17 przed upływem terminu na złożenie sprawozdania (11 września)?

Co w przypadku, jeśli podmiot zwróci się do marszałka o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty produktowej, której termin płatności minął 31 marca, a sprawozdanie będzie złożone dopiero w terminie 11 września?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?