Co rozumieć przez zwartą część gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ostatnio wprowadzoną zmianą ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., zgodnie z art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l., nie wymaga uzyskania zgody właściwego ministra przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie warunki określone w pkt 1-4. Jeżeli chodzi o spełnienie warunków zawartych w pkt 2, 3 i 4, nie budzą one żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast problem stanowi interpretacja zapisów zawartych w pkt 1: co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy. Definicja obszaru zwartej zabudowy została wprowadzona do u.o.g.r.l. Nie jest natomiast jasne, co należy uznać za zwartą część gruntu.

Czy zwartą częścią gruntu jest teren wyznaczony przez urbanistę w projekcie decyzji o warunkach zabudowy?

Czy może zwartą część gruntu stanowi działka wyznaczona pod inwestycję?

Jak należy interpretować pojęcie "zwarta część gruntu" w przypadku inwestycji celu publicznego, np. linii kablowych elektroenergetycznych; sieci wodociągowych, kanalizacyjnych; linii gazociągu itd.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX