Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozumieć art. 108a ust. 9 u.p.o.: "Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu"?

Jaka powinna być forma uzgodnienia, co może organ prowadzący nakazać, zapewnić skoro administratorem danych osobowych jest szkoła i dyrektor szkoły za to odpowiada?

Czy należy przez to rozumieć, że organ prowadzący, skoro decyduje o celu i zakresie przetwarzania danych, jest współadministratorem danych osobowych?

Czy tylko organ przyjmuje do wiadomości jakie środki techniczne i organizacyjne stosuje szkoła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?