Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w ramach kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane dotyczące inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj (poniżej wartości 5.548.000 euro) złożył formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane załączniki na wzorze z poprzedniego unieważnionego postępowania dotyczącego tego samego zadania - na wszystkich dokumentach jest inny nr sprawy (poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 p.z.p. (oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty)). W ramach kolejnego ogłoszonego postępowania, zmieniono m.in. zapisy dotyczące wzoru umowy (w szczególności paragraf dotyczący zmian umowy), a także uszczegółowiony został program funkcjonalno-użytkowy (zostały dodane odpowiednie rysunki ) oraz wydłużono termin realizacji inwestycji o jeden miesiąc. Złożona oferta zawiera: - błędny nr sprawy, - zapis, że akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do poprzedniego postępowania przetargowego (z uwagi na to, iż w formularzu jest w tym miejscu inny nr sprawy), - że zapoznałem/am się ze SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń (czyli, że dotyczy SIWZ z poprzedniego postępowania), - termin realizacji określony przez zamawiającego (nie później niż …) o jeden miesiąc krótszy niż we wzorze formularza ofertowego. Dodatkowo wadium zostało złożone w gwarancji, która jest prawidłowa.

Czy tego typu błędy można uznać zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. za inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, czy należy uznać zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. za ofertę odrzuconą lub zastosować inne rozwiązanie, którego powyżej nie wskazano?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?