Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.o. m.in. do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy nowe. W myśl art. 9 ust. 2 u.z.u.o., właściwy organ wzywa do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 zawieszając postępowanie do czasu uzupełnienia wniosku nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. Starosta w październiku 2018 r. pismem wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia (na podstawie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., a nie w formie postanowienia o zawieszeniu) wniosku na zbieranie odpadów do 31.03.2019 r. informując jednocześnie, że nieusunięcie braków powodować będzie pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Wnioskodawca obecnie zwrócił się o przedłużenie terminu uzupełnienia do końca czerwca.

Co powinien zrobić starosta wobec wniosku o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o zbieranie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację