Co powinien zrobić starosta, jeżeli decyzja organu II instancji, na mocy której organ I instancji prowadził ponowne postępowanie administracyjne, została uchylona i nie ma jej w obrocie prawnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję w sprawie zwrotu dotacji oświatowej za 2015 r. Strona postępowania złożyła odwołanie do SKO, które wydało decyzję uchylającą decyzję pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia staroście. Na mocy tej decyzji starosta ponownie prowadził postępowanie administracyjne w celu zebrania dodatkowych dowodów. Strona postępowania jednocześnie wniosła sprzeciw od decyzji SKO do sądu administracyjnego. Ostatecznie sąd administracyjny w niezaskarżalnym wyroku uchylił ww. decyzję SKO, orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne.

Skoro decyzja organu II instancji, na mocy której organ I instancji prowadził ponowne postępowanie administracyjne, została uchylona i nie ma jej w obrocie prawnym, to jakie czynności powinien w takiej sytuacji podjąć starosta?

Czy powinien umorzyć prowadzone postępowanie, a jeśli tak, na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX