Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zawierać wniosek o wydanie opinii w trybie art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, składany przez zarządcę drogi, do organów wymienionych w ww. artykule?

Przepis ten ma swoje korzenie w pierwotnej wersji ustawy, która weszła w życie 25.05.2003 r. i dotyczyła wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W ówczesnym brzmieniu ustawy treść ta była unormowana w Rozdziale 2 w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3. Przepis ust. 2 art. 5 stanowił wówczas, że właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 6, na wniosek Generalnego Dyrektora DKiA (później, od lipca 2007 r. zmieniono na "właściwego zarządcy drogi"), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W lipcu 2008 r. uchylony cały Rozdział 2 tej ustawy. Pojawił się Rozdział 2a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi została zastąpiona decyzją o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej. A norma dotycząca konieczności dołączenia do wniosku o wydanie, teraz już, decyzji ZRID przez zarządcę drogi opinii, została przeniesiona do art.11d ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 i 3. Zgodnie z brzmieniem ust. 2 art. 11d, właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Zatem wyrażenie pierwotne: "od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi" zastąpiono jedynie wyrażeniem: "od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii". O ile pierwotnie wiadomo było, że do zaopiniowania wysłać należało wniosek o ustalenie lokalizacji drogi, tak teraz przepis ten budzi duże rozbieżności w interpretacji, co podlega opinii. Niektórym organom wystarczają dane, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a inne wymagają kompletnego projektu budowlanego, nawet elementów operatu wodnoprawnego (jak np. niektóre RZGW).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?