Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje budowę myjni samochodowej samoobsługowej i ręcznej, z której odprowadzenie ścieków, w tym przypadku przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będzie następować do kanalizacji sanitarnej innego podmiotu - przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. na tego typu odprowadzenie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku o uzyskanie ww. pozwolenia należy przygotować operat wodnoprawny zgodnie z art. 409 ust. 1 pr. wod. oraz zgodnie z art. 409 ust. 4 pr. wod. operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych powinien zawierać również dane wymienione w tym przepisie.

W związku z powyższym, jak należy rozumieć, iż w art. 409 ust. 4 pkt 3 pr. wod. wskazano, że konieczne jest określenie stanu i składu ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu i jednocześnie w art. 409 ust. 4 pkt 4 pr. wod. wskazano, że konieczne jest określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ściek do oczyszczalni ścieków komunalnych?

Czy w przypadku wspomnianej myjni należy opisać każdy z ww. punktów wraz z podaniem bilansu masowego i zamieszczenie go na schemacie technologicznym?

W przypadku myjni wykonanie bilansu masowego, szczególnie dla ręcznej myjni, jest dość problematyczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?