Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co w opisanej sytuacji powinien zrobić starosta?

Rolnik złożył wniosek w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej gruntu ornego RVI pochodzenia mineralnego, natomiast działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego leży na obszarze oznaczonym symbolem R/48 – z przeznaczeniem podstawowym pod tereny rolnicze – uprawy polowe, łąki, pastwiska. Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych); dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych; dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy i remontów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?