Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować przepis zawarty w załączniku nr 1 (zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych) część I ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2019 r. poz. 520) – dalej r.z.t.r.b., który mówi: Niezależnie od przepisu części II ust. 1 niniejszego załącznika (w którym określono zasady klasyfikacji wobec: skarbu państwa, pożyczek i kredytów detalicznych, pozostałych ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, pozostałych ekspozycji kredytowych) ekspozycje kredytowe, o których mowa w części II ust. 1 pkt 3 i 4 (pozostałe ekspozycje kredytowe wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz pozostałe ekspozycje), w części zabezpieczonej zabezpieczeniami, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 (zabezpieczenia umożliwiające zaklasyfikowanie ekspozycji kredytowej do kategorii "normalne") do rozporządzenia, mogą być klasyfikowane jako ekspozycje kredytowe "normalne"; zabezpieczenia te uwzględnia się, stosując odpowiednio zasady określone w § 5 r.z.t.r.b. (w którym określono zasady pomniejszania podstawy tworzenia rezerw o odpisów aktualizujących)? Czy oznacza to, że decydującym o klasyfikacji "normalne" czynnikiem jest tutaj zabezpieczenie, bez względu na ilość dni opóźnienia w spłacie kredytu? Dlaczego przepis ten kieruje nas do zasad pomniejszania podstawy tworzenia rezerw/odpisów skoro dla klasyfikacji "normalne" rezerwy nie są wymagane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?