Co należy rozumieć pod pojęciem "stabilność emisji" oraz co należy brać pod uwagę weryfikując przekazane przez prowadzącego instalację dane w tym zakresie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2019 r.

PYTANIE

Prowadzący instalację IPPC musi dostosować ją do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT). Eksploatacja instalacji powoduje m.in. emisję ścieków przemysłowych do środowiska, której warunki ustalone są w pozwoleniu zintegrowanym. Zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym monitoring emisji ścieków do środowiska odbywa się na zasadach opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). Między innymi monitorowanie określonych w pozwoleniu zintegrowanym zanieczyszczeń zawartych w ściekach realizowane jest z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące. Konkluzje BAT dla danego przemysłu wskazują, iż monitorowanie emisji do wody w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację, winno być prowadzone co najmniej raz w miesiącu. Wskazuje ponadto, że jeżeli szereg danych wyraźnie wskazuje na wystarczającą stabilność emisji, istnieje możliwość dostosowania częstotliwości monitorowania. Korzystając z ww. wskazania prowadzący instalację wnioskuje o ustalenie monitoringu w zakresie ścieków z częstotliwością nie raz na miesiąc, lecz raz na dwa miesiące.

Co należy rozumieć pod pojęciem "stabilność emisji" oraz co należy brać pod uwagę weryfikując przekazane przez prowadzącego instalację dane w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX