Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projekt budowlany i wykonawczy budynku stanowi: dla rozwiązań wymagających szczegółowych opracowań wykonawca na podstawie dokumentacji wykonawczej przedstawi rozwiązania szczegółowe projektantowi do akceptacji; dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementów podstawowych; dla pozostałych elementów wykonawca na podstawie tabeli zbrojenia opracuje projekt warsztatowy i przedstawi projektantowi do akceptacji; wszystkie prace związane z wykonaniem opracowań szczegółowych (projekty warsztatowe), wykonawca robót wykonuje staraniem własnym oraz na koszt własny, który należy uwzględnić przy wycenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. SIWZ z kolei stanowi: cena oferty jest ceną ryczałtową, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wynikające wprost z SIWZ, dokumentacji projektowych, STWiORB, a w szczególności koszty wykonania dokumentacji projektowej uzupełniającej, w tym: opracowanie projektu prowadzenia robót ziemnych, projektu wykonawczego systemowych fasad szkalnych, systemu oddymiania, opracowanie dokumentacji warsztatowej (np.rysunki wykonania konstrukcji), projektu warsztatowego np. konstrukcji stalowych, drawnianych i żelbetowych. Wykonawca robót miesiąc pod podpisaniu umowy na podstawie art. 651 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c., informuje, że w dokumentacji projektowej występują braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie umowy, tj. wskazuje na brak rysunków zbrojenia elementów konstrukcyjnych, brak zestawienia stali, powyższe powoduje, że nie ma możliwości zamówienia zbrojenia i przystąpienia do wykonywania robót żelbetowych.

Czy twierdzenie wykonawcy jest zasadne?

Przecież mając na uwadze SIWZ, dokumentację projektową, winien on uwzględnić w swojej ofercie konieczność opracowania szczegółowych rysunków zbrojeniowych elementów żelbetowych wskazanych w projekcie. Lokalizacja elementów konstrukcyjnych nie ulegnie zmianie, musi opracować on zgodnie za założeniami ujętymi w przetargu dokumentację szczegółową np. zbrojenia konstrukcji, tj. zakres robót nie zmienia się.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?