Co, gdy w treści dokumentacji zamówienia, w zakresie kryterium oceny ofert doszło do błędu poprzez wskazanie dwóch terminów wykonania zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert, a jeden z wykonawców złożył ofertę z błędnym terminem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smolczewska Maria
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W prowadzonym postępowaniu (tryb podstawowy, zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych) w SWZ zamawiający wskazał: "Termin wykonania zamówienia - Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy." W dalszej części SWZ znajduje się opis jednego z kryteriów (tj. Terminu wykonania zamówienia) w brzmieniu: " a) waga kryterium – 20 pkt; b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium "Termin wykonania zamówienia" LTW = (TWmin / TW) x 20 pkt gdzie: LTW - liczba uzyskanych punktów dla kryterium "Termin wykonania zamówienia" ocenianej oferty TWmin - termin wykonania zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem wykonania TW – termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej. Wykonawca podaje termin wykonania zamówienia w dniach, w liczbach całkowitych. Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni od dnia podpisania umowy oraz dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia krótszego niż 14 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin wykonania zamówienia wynoszący 14 dni. W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 60 dni od dnia podpisania umowy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona." Po upływie terminu składania ofert zamawiający zauważył, że istnieje niezgodność dot. terminu wykonania zamówienia (w jednym miejscu SWZ jest do 42 dni, natomiast w opisie dot. w/kryterium wskazano 60 dni od podpisania umowy). Błąd powstał w opisie kryterium "Termin wyk. zam." (powinno być: "Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni od dnia podpisania umowy oraz dłuższy niż 42 dni od dnia podpisania umowy"). Jeden z wykonawców złożył ofertę z terminem wykonania 60 dni.

Jak w takiej sytuacji zamawiający powinien postąpić, który zapis jest decydującym?

Czy może powinien unieważnić postępowanie dla wszystkich 4 części zamówienia (opis kryterium dla 4 części taki sam)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX