Questions and answers

Czy pomieszczenie dla matek karmiących powinno być w każdym budynku kompleksu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy potrącenie wzajemnych wierzytelności jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia stanowi potwierdzenie legalnego nabycia zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy praca w szczególnych warunkach jest uzasadnieniem dla ograniczenia liczby godzin pracy w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może nie uznać za niebezpieczne prac określonych jako szczególnie niebezpieczne w przepisach bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca obowiązany jest posiadać dokumentację techniczną maszyny na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik może skorzystać z wolnego dnia w pracy, jeśli wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy przepisy nowego PZP znajdują zastosowanie wobec zaliczek uiszczanych na wydatki ponoszone przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy renta z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego może korzystać z zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli placówka jest otwarta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spółka może zastosować jednakowe okresy amortyzacji bilansowej i podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy urząd może wydać stronie decyzję, której ta nie odebrała w ustawowym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy usługa budowy wiatraka może być opodatkowana stawką ryczałtu 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając wysokość zasiłku stałego dla syna należy do dochodu zaliczyć 50% wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w ramach korekty można odjąć kwotę nadpłaconej dotacji w bieżącym miesiącu wypłaty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wyjazd do Rosji będzie delegacją, czy oddelegowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wymiana filtrów klimatyzacji i kół w samochodach ciężarowych wymaga specjalnych szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wyrok nakazowy o popełnienie wykroczenia z art. 478 pkt 1 pr.wod. może być wydany przed decyzją burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy za zmarłego przedsiębiorcę należy sporządzić remanent końcowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy związki zawodowe opiniują przedłużenie stanowiska dyrektora szkoły w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Do jakiej kategorii odpadów należy zaliczyć odpady o kodach 17 05 06 oraz 17 01 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jaka będzie stawka zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 12 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak dla celów bilansowych należy ustalić saldo konta w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak długo jest ważna ocena pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe ma udostępnienie terminala przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie zastosować stawki VAT i prawidłowo dokonać rozliczenia dostawy towaru w transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki jest właściwy sposób postępowania z odpadami zielonymi powstającymi w wyniku koszenia trawników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak ma postąpić PINB, jeżeli samowolnie wybudowany garaż znajduje się 0,5 m od granicy z działką sąsiednią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy pracownik źle się poczuje w czasie wykonywania pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak organ powinien traktować pomieszczenia kuchni i łazienki (jako przynależne, pomocnicze)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak podejść do refaktur wystawianych przez podwykonawców dotyczące kosztów testów na covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak poinformować pracowników o regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak przeliczyć opłatę, jeżeli opłata nie została naliczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak rozliczać zwolnienie z czynszu w zamian za remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranych kwot?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wskaźnik nexus u podatnika, który prowadzi działalność w zakresie programowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaewidencjonować opłaconą składkę zdrowotną, wykazaną i rozliczoną z prywatnej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zmiana obuwia na własne wpływa na kwalifikację zdarzenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zrekompensować dla głównego księgowego pracę za sobotę, która była dla niego dniem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jeżeli ściana ma "załamania", to czy suma ich długości winna znajdować się na obowiązującej linii zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy można obsadzić stanowisko dyrektora bez obowiązku przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy okres nauki poprzedzający zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy mającego wpływ na wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT z tytułu sprzedaży w zakresie dostarczania internetu i usług telefonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy uzyskuje prawo do pierwszego urlopu nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kto może przedstawić pracownikom instrukcje BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne