Questions and answers

Czy opłatę za odrolnienie gruntu można ująć w kosztach w dacie wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przygotowanie i wdrożenie oprogramowania uprawnia do ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty umorzenia udziałów stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmieniamy decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy otrzymane z NFZ jednorazowe dodatki COVID dla pracowników niemedycznych stanowią dla spółki przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy transakcje z różnymi podmiotami powiązanymi należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto w przedstawionej sytuacji jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

W jakim terminie po upływie urlopu macierzyńskiego nauczycielka może dokończyć staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie świadczeń rodzinnych, jeżeli nie zmieniono aktu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy stypendium szkolne na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wlicza się do SZO w związku z opieką nad matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pielęgniarka może wypisywać zwolnienia lekarskie w imieniu lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy można zapytać kandydata na pracownika o szczepienie Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dyrektor CUW może wyznaczyć do komisji inwentaryzacyjnej tylko pracowników CUW?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalać powiązania pomiędzy spółkami kapitałowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić arkusz ocen ucznia klasy VII szkoły podstawowej, który będzie miał wydłużony etap nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wicedyrektor szkoły może podpisywać kopie arkusza ocen ucznia, który opuszcza szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien ponosić koszty podróży prezesa do samobilansującego się oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do której klasy można przyjąć 16-letniego ucznia, który po ukończeniu VII klasy wyjechał do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co oznacza liczba w numerze certyfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy gaśnicę można zamocować w pojeździe poziomo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczyciela nieposiadająca statusu pracownika może skorzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy po przetworzeniu odpadów 17 01 01 w kruszarce mobilnej nadal mamy do czynienia z odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy faktura dokumentująca sprzedaż klocków hamulcowych powinna być oznaczona w JPK symbolem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy Zakład Komunalny może zbierać odpad o kodzie 10 13 09*?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel może brać udział w każdym szkoleniu wynikającym z potrzeb szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy należy przedłużyć świadczenie pielęgnacyjne na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy gospodarstwo winno wystąpić o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dzierżawa gruntu rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać księgowania likwidacji zbiorczego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z nienależnie udzielonego mu urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie zdarzenie determinuje datę ujęcia korekty w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak właściwie ustalić krąg osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę dokumentującą świadczenie usług informatycznych na rzecz firm z USA i Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak spółka komunalna powinna wyksięgować nieściągalną należność, na którą został utworzony odpis?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak właściwie ująć w deklaracji JPK fakturę wystawioną do paragonu bez numeru NIP kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy wykonawca może zdecydować się na wykonanie umowy przy udziale podwykonawcy na etapie wykonywania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy czas przejazdu jest czasem pracy, jeżeli pracownik odbywa podróż po godzinach swojej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochody zagranicznego oddziału należy wykazywać w CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka powinna być data udostępnienia SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować likwidację części składowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy są jakieś ograniczenia do wylewania gnojowicy przez rolnika na pole?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne