Pytania i odpowiedzi

Czy byłemu nauczycielowi, który przebywał w sanatorium przysługuje pomoc zdrowotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wniosek ojca o świadczenie wychowawcze przekazać wojewodzie ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dla odpadów betonu, o których mowa w art. 10 pkt 4 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy Centrum Usług Wspólnych może prowadzić postępowanie administracyjne do wydania decyzji dotyczącej zwrotu dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy od dochodu rodziny odliczamy alimenty zaległe płacone na rzecz funduszu świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nadgodziny wliczamy do dochodu uzyskanego przy obliczaniu dochodu rodziny w zasiłkach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać usługi opiekuńcze poza rok budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać becikowe i zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy gmina może odmówić utworzenia przejścia bliżej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych w szkole powinien mieć płacony dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kto jest administratorem danych przetwarzanych przez GKRPA, wójt czy kierownik GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jaki rachunek bankowy należy zapłacić wpis od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy stanowisko wicedyrektora szkoły publicznej jest organem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi stażyście, który złożył wniosek o urlop bezpłatny przysługuje dodatek na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy uchylić prawo do świadczeń rodzinnych począwszy od lipca ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w przypadku nieobecności delegowanej osoby do rady rodziców może zastępować ją inna osoba z rady oddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo można wypłacać wynagrodzenie w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy praca w przedszkolu zaliczana jest do pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy zamawiający ma do czynienia z opóźnieniem w realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

W jakich okolicznościach można potraktować cześć zamówienia jako odrębny przedmiot zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy przepisy regulują organizację punktu pobrań?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy pracę nauczyciela akademickiego wlicza się nauczycielowi do stażu pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wycenić oraz zaksięgować operację obróbki towarów w celu uzyskania próbek handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób spadkobiercy legalnie mogą przekazać do stacji demontażu pojazdy zgromadzone przez zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jest jakaś możliwość, aby należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ściągnąć z małżonka dłużniczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy wypłacone zwalnianemu pracownikowi odszkodowanie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osoba, która powołuje tylko komisję przetargową, jest osobą mogącą wpłynąć na wynik postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy wyżywienie w internacie SOSW może być realizowane przez firmę zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy strażnik łowiecki ma prawo do samodzielnego legitymowania osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do kiedy powinien trwać wydłużony okres urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy od uzyskania przez dziecko pełnoletności rodzic nadal jest właściwy do pobierania stypendium na tego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie z zakresu poradnictwa HIV wobec pacjenta małoletniego może być udzielone z pominięciem przedstawiciela ustawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek dotowania uczniów przebywających za granicą, którzy realizują obowiązek nauki zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można potrącić nauczycielowi nadpłacone wynagrodzenie za pracę w kolejnym miesiącu bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podczas zawieszenia działalności można brać udział w kontroli ZUS przeprowadzanej u klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne