Questions and answers

Czy jest możliwe i w jakiej procedurze przekształcenie pomieszczenia przynależnego w lokal odrębny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Która decyzja jest ważniejsza - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy decyzje sektorowe wydane później?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Do jakiego paragrafu przyporządkować zakup nowego klimatyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak należy traktować roboty, jeśli inwestor wykonał ścianę z pustaków w wiacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż opon po 1 września 2019 r. będzie objęta zwolnieniem podmiotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę sprzedaży dla podmiotu z Niemiec za usługę rekrutacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy uiszczane przez użytkowników lokali opłaty naliczone przez bank podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT udzielenie pożyczki spółce zależnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż domu mieszkalnego wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę tłumaczeń dokumentów świadczoną przez niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak od 2019 r. należy dokumentować wykorzystywanie samochodów jedynie do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy zatrudnić na zastępstwo nauczycielkę, która ma zastępować specjalistę do spraw płac w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy jako niepubliczna placówka oświatowa może zatrudnić nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy rada pedagogiczna powinna ustalić organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy uczniowie mogą czekać na lekcje religii po zakończeniu przedmiotów obowiązkowych w bibliotece?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w rejestrze wydawanych legitymacji szkolnych datę odbioru legitymacji można stawiać datownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Kiedy zakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywną zakładową organizacją związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy w Home Office?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia należy się podwyżka przewidziana w ustawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy blankietowa zgoda udzielona przez pracownika a dotycząca potrąceń z jego wynagrodzenia za pracę jest skuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jaki stopień awansu zawodowego posiada nauczycielka, która przez wiele lat nie pracowała w zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przewód o średnicy 63 mm może mieć status "przyłącza wodociągowego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy centrum kształcenia zawodowego może wchodzić w skład centrum kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym występuje jeszcze możliwość nadawania uprawnień publicznych przedszkolu niepublicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego w czasie, w którym zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należą się świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla studenta na studiach doktoranckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pisemnie należy gdzieś zgłosić fakt wygaszenia gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umowy na zastępstwo nauczyciela wliczają się do limitu umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać informację o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy są podstawy do przyznania zasiłku rodzinnego w pełnej wysokości od lipca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek rodzinny w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel stażysta, który pracował już w innych zakładach pracy, powinien otrzymać świadczenie na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zorganizować internat przy każdej szkole wchodzącej w skład jednego zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak szczegółowo należy określić stanowisko pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak ma być załatwiona skarga w toku postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jaki tryb i podstawę rozwiązania stosunku pracy należy podać w punkcie 4. świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą wysokości budynku wymaga wcześniejszego wydania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę z nauczycielem konieczne jest wpisanie dokładnego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając dochód do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami kwotę odsetek należy doliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który dyrektor powinien udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić z umową nauczyciela stażysty, która się kończy>

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kończąc inwestycję parking powinien być zinwentaryzowany w pasie drogi, na którą było wydane pozwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy wykonanie instalacji w budynku związanych z jego przebudową i zmianą sposobu użytkowania wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy każdy grunt gminny można sprzedać bezprzetargowo na rzecz specjalnej strefy ekonomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak należy prawidłowo przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje prawnie skuteczna możliwość zawarcia umowy dożywocia na nieruchomości, dla której nie ma założonej księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne