Questions and answers

Jak należy postąpić z nauczycielem, którego etat będzie ograniczany ponownie z powodu reformy oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy potrącić wynagrodzenie nauczyciela za udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję i wystąpić do ZUS o zwrot wypłaconego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakich sytuacjach dyrektorowi przedszkola przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jakimi symbolami należy wydać świadectwa promocyjne oraz ukończenia LO dla młodzieży w roku szkolnym 2018/2019`/

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dane osobowe zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należny traktować jako dane szczególne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy kierownik OPS powinien wytoczyć powództwo alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czym jest roztwór, który jest zbierany z powierzchni hali do zbiornika maszyny szorującej podczas procesu mycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy może zostać przyjęta uchwała wspólnoty mieszkaniowej która nie uzyskała większości głosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można wystąpić z wnioskiem o kopię przesłanych plików JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy należy zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy nieprzedawnione wierzytelności można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odpad o kodzie 01 04 12 może zostać wykorzystany do rekultywacji o kierunku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy OPS powinien dokonać opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący ma możliwość udzielić wsparcia finansowego nauczycielom biorącym udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy organ prowadzący może uzupełnić obniżone pensum dyrektorowi w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący może wskazać szkołę, w której nauczyciel będzie uzupełniał etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy podatnikiem VAT z tytułu wynajmu prywatnego może być tylko jedno z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy postępowaniu likwidacyjnym niespłacona pożyczka może powodować negatywne konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy są przesłanki do wstrzymania lub uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy spółka może odliczyć podatek VAT za wynajęcie hali treningowej, na której będą wywieszane promocyjne banery?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka z o.o. utworzona przez przedsiębiorcę może stosować stawkę podatku 9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż zużytego oleju posmażalniczego wykluczy podatnika z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy umowa na zastępstwo liczona jest jako pierwsza umowa w korpusie służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody można odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zajęcia doradztwa zawodowego można prowadzić w grupie międzyklasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Gdzie wykazać przychód z refundacji NFZ po darowiźnie apteki między członkami rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka procedura obowiązuje w przypadku sprowadzania z kraju UE pierzy i puchu pochodzących z ubojni drobiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką podstawę zwolnienia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi należy wskazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować bonus otrzymany z banku za otwarcie konta firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela, który dwukrotnie nie stawił się na radzie pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak funkcjonuje Rada Pracownicza w przypadku urlopu macierzyńskiego jednego z jej członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie prawa osoby, której dane dotyczą należy uwzględnić w klauzuli informacyjnej odnośnie monitoringu wizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie są możliwe konsekwencje braku opinii związków zawodowych do arkusza organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaki jest ramowy plan nauczania dla klas I-III na rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakim dokumentem rozliczyć VAT należny od otrzymanego odszkodowania za grunty przejęte z nakazu władzy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak instytucja kultury powinna postąpić jeżeli chce przekazać własne towary księgarni do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy przekształcić nazwę szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić postępowanie dotyczące wydania decyzji o odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaznaczyć nieobecność nauczyciela w sobotę i niedzielę podczas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować grunt rolny wydzierżawiony w celu składowania na nim żwiru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne