Questions and answers

Czy organ może uznać wniosek o wydłużenie terminu złożone przez pełnomocnika, gdy brak jest pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć usługi na nieruchomościach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w dniu wolnym od pracy nauczyciel powinien uczestniczyć w obradach rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić pensum nauczyciela pedagoga, który dodatkowo ma przydzielone godziny za innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szpital uzyskuje przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rady pedagogiczne należy zwoływać zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wypadek w drodze powrotnej ze szkolenia jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Ile jest czasu na złożenie podania o powtarzanie semestru w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż próbek kontrahentom z krajów UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien ustanowić regulamin zatrudniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wypłacać z ZFŚS dopłatę do wypoczynku bez konieczności przedkładania rachunku przez osobę uprawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły jest zobowiązany do numerowania wydawanych przez siebie zarządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy przy obliczaniu podatku dochodowego oddelegowanym zleceniobiorcom można uwzględnić zagraniczne składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy zgłosić zmianę umowy o pracę z cudzoziemcem, jeżeli zmiana dotyczy wyłącznie okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica może pracować na zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy od 1 września 2019 r. do umów zlecenia zawartych z obywatelami Ukrainy należy stosować 17% PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca musi zapewnić inny sprzęt dla pracownika, jeśli okazało się, że obecny wywołuje u niego alergię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czym jest strawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni w urzędzie celnym i prokuraturze są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z przedmiotu "produkcja reklamy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy rodzic ma prawo odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej już ustalonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozumieć ukończone 55 lat w świetle przepisów o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można nie różnicować świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć odpis na ZFŚS, jeśli kwota odpisu zmienia się w ciągu roku, tak jak to ma miejsce w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca wracający z urlopu macierzyńskiego ma prawo do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak skorygować podstawę opodatkowania WNT, jeśli kontrahent nie wystawił faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z opóźnieniem zakupu kasy fiskalnej podatnik ma prawo wnioskować o ulgę na jej zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy dodatek stażowy zostanie wyłączony z płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach gastronomicznych świadczonych na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży wstępu na seans wirtualnej rzeczywistości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia naczelnikom urzędów skarbowych rachunków walutowych i pomocniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile godzin opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna do podawania księdzu w szpitalu danych osobowych nieprzytomnego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo rozumieć limit przysługujących pacjentowi do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować nagrody dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prowadzenie kart czynności pielęgniarskich jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

W jakiej pozycji sprawozdania finansowego spółka deweloperska prezentuje grunty pod budowę bloków jeszcze niezabudowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy felczer może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy w opisanym przypadku radny rady miasta składając zapytanie dopuścił się naruszenia ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy przepisy wskazują termin i częstotliwość dokonywania wpisów w dokumentacji choroby pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może pełnić funkcję wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie jeśli pracownik uważa że pogorszył mu się wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy szkoła może wydawać nowo przyjętym uczniom legitymacje na starych wzorach, na których nie obowiązuje adres zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie nauczycielowi, który zakończy staż z końcem sierpnia należy przeprowadzić egzamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dotację dla szkoły, która nie została ujęta w metryczce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można udostępnić obraz z kamer wysypiska na ogólnodostępnej stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielom, z którymi został nawiązany nowy stosunek pracy należy założyć nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy z 8/8 na 1/8 należy wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka data sprzedaży (wykonania usługi) powinna widnieć na fakturze korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowadzący działalność gospodarczą fizjoterapeuta zatrudniający kolegów po fachu jest podmiotem leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może podpisać z osobą nieletnią umowę zlecenia na sprzątanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy są specjalne wymagania dla miejsca tymczasowego składowania odpadów gumowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy firma Y może przekazywać firmie X zużyte tonery, jeżeli ta nie posiada wpisu do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne